Monday, October 31, 2016

[Mansion88 Khmer] ប្រាក់បរទេសណាខ្លះបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងM88?

1. ប្រាក់បរទេសណាខ្លះបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងM88?
M88ទទួលស្គាល់បណ្តាប្រាក់បរទេសដូចខាងក្រោម៖
 1. ប្រាក់ ដុលា្លអូស្តាលី (AUD)
 2. រូបិយប័ណ្ណចិន Yuan/RenMinBi (RMB)
 3. ប្រាក់យូរូ (EUR)
 4. ប្រាក់ អិនដូនេសី (IDR)*
 5. រូបិយប័ណ្ណជប៉ុន Yen (JPY)
 6. ប្រាក់មាឡេសី (MYR)
 7. ប្រាក់បាតថៃ (THB)
 8. ប្រាក់អាមេរិច (USD)
 9. រូបិយប័ណ្ណវៀតណាម Dong (VND)*
ចំពោះ
ប្រាក់ អិនដូនេសី (IDR)*នៅ M88គឺទាបបំផុត IDR 1,000.
1ឯកតានៃរូបិយប័ណ្ណវៀតណាម Dong (VND) នៅក្នុងM88ស្មើនឹងVND 1,000.

2. ខ្ញុំតម្រូវការអ្វីដើម្បីមានគណនីក្នុង M88? 
មុនពេលចូលលេងក្នុង M88 អតិថិជនតម្រូវមានគណនី តាមការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម៖
 1. Quick Transfer
 2. NETELLER
 3. MoneyBookers
 4. TPay (Thailand e-Wallet)
 5. ដាក់កក់ប្រាក់នៅធនាគារនៅតំបន់
 6. លិខិតយកប្រាក់/លិខិតយកប្រាក់អន្តរជាតិ
 7. ដក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់
ចំនាំ៖
អ្នកគ្រប់គ្រងនឹងមិនទទួលយករាល់ "សែក" គ្រប់ប្រភេទ (ធនាគារ​ រឺបុគ្គល) ធ្វើជាវិធីសាស្រ្តក្នុងការដាក់ប្រាក់ ។
សំរាប់ការដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដែលលឿន សូមប្រើប្រាស់ជំរើសដាក់ប្រាក់ដែលបានណែនាំដូចខាងលើ ។
សំរាប់សមាជិក​ដែលបានចុះឈ្មោះស្ថិតនៅប្រទេស "អេស្ប៉ាញ" ការដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់ តាមរយៈ Moneybookers គឺមិនអាចដំណើរការបានទេ។

3.ខ្ញុំតម្រូវការអ្វីដើម្បីដកប្រាក់ចេញពីគណនេយ្យរបស់ខ្ញុំក្នុងM88? 
លោកអ្នកដកប្រាក់ចេញពីគណនេយ្យរបស់លោកអ្នកនៅM88តាមបណ្តារបៀបដូចខាងក្រោម៖
 1. ដក់ប្រាក់ចេញពីគណនីរបស់e- Wallet
  1. NETELLER
  2. Moneybookers
  3. ការសងប្រាក់លើកាតឥណទាន
 2. ផ្ទេប្រាក់តាមធនាគារនៅតំបន់
4. ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន ទីបខ្ញុំទទួលប្រាក់? 
យើងខ្ញុំទទួល និងអនុវត្តពត៍មានណាមួយប្រាប់ថាលោកអ្នកចង់ដក់ប្រាក់ចេញ និងលោកអ្នកបានជូនពត៍មានដល់យើងខ្ញុំសមស្រប់ជាមួយគោលនយោបាយដក់ប្រាក់ចេញរបស់ M88 ពត៍មានណាមួយអំពីការដក់ប្រាក់ចេញជូនដល់យើងខ្ញុំក៏បានដោះស្រាយ។ របៀបដក់ប្រាក់ចេញអនុវត្តតាមតបៀបដូចខាងក្រោម៖

ពេលវេលាអនុវត្តការស្នើដក់ប្រាក់ចេញ
របៀបដក់ប្រាក់ចេញដំណាក់កាលអនុវត្តរបស់
M88
រយៈពេលប្រាក់ដល់លោកអ្នក
ដក់ប្រាក់ពីធនាគារ -- --
   ផ្ទេប្រាក់ពីធនាគារ២ថ្ងៃនៃម៉ោងធ្វើការ៣ថ្ងៃនៃម៉ោងធ្វើការ
   ផ្ទេប្រាក់តាមធនាគារនៅតំបន់២៤ម៉ោង២៤ម៉ោង
E-wallets -- --
   NETELLER២៤ម៉ោង២៤ម៉ោង
   Moneybookers២៤ម៉ោង២៤ម៉ោង
ថ្ងៃធ្វើការតាមកំណត់របស់រដ្ឋ "សំរាកថ្ងៃសៅន៏ ថ្ងៃអាទិត និងថ្ងៃបុណ្យនៅបណ្តាធនាគារ "

លើកដំបូងដក់ប្រាក់ចេញ

បើលោកអ្នកលើកដំបូងស្នើដក់ប្រាក់ចេញ និងលោកអ្នកបានជូនពត៍មានដល់យើងខ្ញុំការស្នើរបស់លោកអ្នកដែលសមស្រប់ជាមួយកំណត់របស់ M88 ក្រោម៣ថ្ងៃធ្វើការដោះស្រាយពត៍មាននេះ ដើម្បីយើងខ្ញុំពិនិត្ស និងបញ្ចាក់ឡើងវិញ។

5. តើខ្ញុំនឹងត្រូវបានកាត់ទឹកប្រាក់ពី M88 សំរាប់ដំនើរការ ការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់រឺទេ?
M88 នឹងមិនកាត់ទឹកប្រាក់ពីសមាជិកចំពោះការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់របស់គណនីលោកអ្នកនោះទេ។ ប៉ុន្តែសូមជំរាបជូនថាចំពោះធនាគារមួយចំនួន e-wallets រឺកាតឥណទាន ក្រុមហ៊ុននឹងមានការកាត់ទឹកប្រាក់ចំពោះថ្លៃសេវាដែល M88មិនអាចទទួលរ៉ាប់រងលើការកាត់ទឹកប្រាក់នេះទេ។ ដូច្នេះហើយ សូមឆែកមើលជម្រើសធនាគាររបស់អ្នកសំរាប់ថ្លៃដំនើរការមួយៗ។. សំរាប់សមាជិកខាង RMB, M88 នឹងទទួលខុសត្រូវលើការកាត់ប្រាក់របស់ធនាគារត្រឹមតែ RMB 20 ប៉ុន្នោះក្នុងមួយដំនើរការ។ ហេតុដូចនេះ សំរាប់ការទាមទារយកនូវទឹកប្រាក់ដែលខាងធនាគារបានកាត់ M88នឹងទទួលយកត្រឹមតែក្នុងអំឡុងពេល៧ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដំនើរការ បើហួសពីនេះយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវទេ។ M88 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលើការផ្តល់ជូន ឬលុបចោលល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយ។

6. ហេតុអ្វីត្រូវមានកន្លែងដកប្រាក់តាមផ្នែក? 
គណនីបានបែងចែកជាពីប្រភេទក្នុងចំនុចប្រមូលថវិកា­ គណនីផ្លូវការ និងគណនីមិនផ្លូវការ។
 1. គណនេយ្យផ្លូវការនឹងបង្ហាញថវិកាទាំងអស់ក្រោយពេលលោកអ្នកដកប្រាក់ចេញឬផ្ចេរដើម្បីភ្នាល។ លទ្ធផលនឹងបង្ហាញជាក់ស្តែង។
 2. គណនេយ្យមិនផ្លូវការគឺចាថវិកាលោកអ្នកដកចេញដើម្បីភ្នាល់ដូចជា៖
  • mSports = សំរាប់កីឡាឬការភ្នាល់លើកីឡា
  • កីទ្បា = សំរាប់ការភ្នាល់ក្នុងកីទ្បាផ្សេងៗ
  • Club M88 = ភ្នាល់ក្នុងCasino, Club M88 Slot និងទាំងអស់ល្បែងបានបង្ហាញ
  • PLAYTECH = ភ្នាល់ក្នុងCasino, PLAYTECH និងទាំងអស់ល្បែងក្នុងPLAYTECH
  • ឆ្នោត = ភ្នាល់ក្នុង Keno
  • Poker = ភ្នាល់ក្នុង Poker
លោកអ្នកផ្ចេរទឹកប្រាក់ពីគណនេយ្យផ្លូវការទៅកាន់គណនេយ្យមិនផ្លូវការដើម្បីចូលរួមការភ្នាល់ឬផ្ចេរប្រាក់ពី គណនេយ្យមិនផ្លូវការដោយជ្រើសរើសគណនេយ្យក្នុងចំនុចផ្ចេរបញ្ចីនឹងបង្ហាញថវិការបស់លោកអ្នក។ 

No comments:

Post a Comment