Monday, October 31, 2016

[Mansion88 Khmer] សួរឆ្លើយ

1. ចាប់ផ្តើម 
ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងធាចចាប់ផ្តើមលេង?
ដើម្បីលេងប្រាក់ពិត អ្នកត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការក្នុងលិខិតចុះបញ្ចី បន្ទាប់មកត្រូវកក់លុយតាមរូបភាព ដែលយើងគាំទ្រ។

ធ្វេយ៉ីងាម៉េងដើម្បីយើងអាចរើសបានតុ Pokerមួយ?
 1. ដើម្បី Download ចុច ន៉ៅទីនេះ ហ៉ើយចុច
 2. ជ្រើសរើស ៉Save ត៉ាមធម្មតា file នឹងមានឈ្មោះ ៉ Setup Poker ៉។
 3. ជ្រើសរើស ៉ Desktop ធ៉្វើជាអស័យដ្ឋានអ្នកចង់ទុកហើយចុច ៉ Save ៉ ។
 4. File ទុកនឹងចាប់ផ្តើមដើរហើយនឹងបញ្ចប់ក្នុងប៉ុន្មាននាទី។.
 5. ក្រោយពេល Download ចុច ៉ Open ក៉្នុទ្វារដែលបានបើកនោះ។ File បង្កើត Poker នឹងបានDownload។ ពេល វេលោផ្អែកទៅនឹងល្បឿនអ៊ីធើណែតរបស់អ្នក។
 6. អ្នកអាចជ្រើររើសក្នុងកំព្យូទ័រកន្លែងដែលអ្នកចង់បញ្ចូលកម្មវិធី Poker។ អ្នកគួរតែរក្សារូបភាពធម្មតា នឹងងាយស្រួលចុច ៉ Install ៉។
 7. បន្តទៀតចុច ៉ I Agree ៉ ក្នុង Licenseហើយភាគមួយទៀតក្នុង Fileនឹងបានធ្វើ។
ធ្វើយ៉ាងម៉េងដើម្បីយើងអាចរើសបានតុក Pokerមួយ?
ពេលបញ្ចូលអ្នកនឹងឃើញ Choose your Tabel នៅកណ្តាលរបាំងដែលបានកត់តុកលេងទាំងអស់ ។អ្នកក៏អាច ជ្រើសរើការលេងលឿន Cashរឺ Tournament អ្នកអាចរើសល្បែងឧទាហហរណ៍អ្នករើស Hold'em អ្នកនឹង ឃើញបញ្ជីតុកលេង Hold'em។

ធ្វើយ៉ាងម៉េងដើម្បីយើងអាចចូលរួមលេងមួយតុក Pokerមួយ?
ដើម្បីចូលរួមលេងនៅតុកមួយ ជ្រើសរើសក្នុងបញ្ជីនិងចុច២ដងខាងឆ្វេងក្នុងតុកដែលអ្នលចង់លេង។រឺយក Mouseហើយចុច Go to table។បើវាចេញ Seat openអ្នកអាចលេង។បើ Seat openមិនចេញ អ្នកអាចជ្រើសរើស Leave Table រឺរើសក្នុងបញ្ជីរង់ចាំ។ជ្រើសរើស Seat openដើម្បីចូលតុក ផ្ទេរលុយដែលអ្នកចង់យកមកក្នុងតុកលេងបន្ទប់មកចុច Okដើម្បីលេង។

ធ្វើយ៉ាងម៉េងដើម្បីយើងអាចបង្កើតគណនីមួយ?
ដើម្បីបង្កើតគណនីមួយ អ្នកត្រូវផ្តល់ពត៌មានមួយចំនួន នេះជាការចាំបាច់ដែលធ្វើឱ្យយើងនឹងផ្តល់សេវាកម្មល្អបំផុត។ ចុច My Account និង Register Account ពីទ្វារថ្មីដើម្បីចាប់ផ្តើម។ក្រោយពេលបញ្ចប់ M88 POKER អ្នកនឹងអាចរលឈ្មោះ ដើម្បីបញ្ចូលដោយឡែក។ ត្រូវការរក្សាពត៌នេះដើម្បីបញ្ចូលគណនីរបស់អ្នក។

ចំណាំៈ ការដាក់ពត៌មានច្បាស់សាល់និងពិតប្រាកដមានសារសំខាន់ដើម្បីយើងអាចទូទូតា់ប្រាក់ឈ្នេះនៅពេល អនាគត។ក្រោយពេលអ្នកបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ អ្នកនឹងទទួលបានកាតគណនីថ្មី។នៅទីនេះអ្នកអាចចុះឈ្មោះ កាតរបស់អ្នករឺប្រើរូបភាពទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត។
2. សុវត្ថភាពនិងកាសេំងាត់ឱ្យអ្នកលេង
តើយើងអាចទុកចិត្តចំពោះពត៌មានរបស់ខ្លួនមានការសំងាត់?
យើងប្រើប្រព័នបំភ័ន្តអករៈខ្ពស់បំផុត ដូច្នេះពត៌មានរបស់អ្នកមានសុវត្ថភាព។ យើងមិនដែលយកពត៌មានរបស់ អ្នកទៅឱ្យបុគ្គលរឺអង្គភាពទី៣ឡើយ។អ្នកអាចទ់កចិត្តនិងជឿថាអ្នកបានលេងក្នុងបរិស្ថានមួយមានសុវត្ថភាព។

ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងដឹងថាល្បែងនោះមានភាពស្មើគ្នារឺអត់?
យើងប្រើបច្ចេកទេសទនើំបដើម្បីពិនិត្យការតភ្ជាប់។មានន័យថាយើងតែងតែតាមដានសលកម្មភាពរបស់អ្នកលេងនិងស្វែងរករសល់ការសង្ស័យ។យើងប្រើប្រព័នចែកបៀ
ដោយស្វ័យប្រយ័ត្ន Random Number Generator ដើម្បីធានាភាណស្មើគ្នា។

តើប្រព័នចែកបៀស្វ័យប្រយត្នដោយចៃដន្យ Random Number Generator ជាអ្វី?
គឺជាកម្មវិធីកំព្យូទ័រដែលនឹងធានាថាលទ្ធផលកើតឡើងជាការចៃដន្យ។វាធានាឱ្យស្លឹកបៀដែលបានចែកមិនអាចដឹងមុន ដូច្នេអលទ្ធផលតែងតែស្មីភាព។

ហេតុអ្វីបានជាគណនីរបស់យើងត្រូវចាក់សោ?
អ្នកមានការអនុញ្ញាតមានគណនី poker ចំពោះ M88 Poker។ បើប្រព័នដឹងថាអ្នកមានច្រើនជាង១គននី នឹងត្រូវចាក់សោហើយអ្នកត្រូវទាក់ទងជាមួយ ។ cam_cs@m88.com
3. ជ្រើររើសល្បែងនិងដាក់បញ្ចូល 
តើយើងអាចលេងប៉ុន្មានតុកក្នុងពេលតែមួយ?
អ្នកអាចលេងច្រើនបំផុត១០តុកក្នុងពេលតែមួយ។

ភាពខុសប្លែករវាង Cash និង tournaments យ៉ាងដូម្តេច?
tournaments មានប្រាក់ដើម្បីចុះឈ្មោះនិងឱ្យអ្នកលេងចូលរួមដោយមានជីបមួយចំនួន និងមានរង្វាន់សំរាប់ អ្នកបញ្ចប់មុនគេ។ Cashបានលេងជាមួយសាច់ប្រាក់ពិត ហើយអ្នកលេងអាចចេញក្រៅនៅពេលណាក៏បាន។

ធ្វើយ៉ាងមេចដើម្បីយើងអាចមានជីបច្រើន?
នៅពែលដែលលេង Cash អ្នកអាចទិញថែមជីបពែលដែលល្បែងបញ្ចប់។

ធ្វើយ៉ាងមេចដើម្បីដីងថាការដាក់ភ្នាល់ (pot)បានប៉ុន្មាន?
ធ្វើយ៉ាងមេចដើម្បីដីងថាការដាក់ភ្នាល់ (pot)បានប៉ុន្មាន?

(pot)ប្រយោលជាអ្វី?
ពេលដែល៣រឺច្រើនជាងអ្នកលេងបៀមួយ ហើយមានម្នាក់បានដាក់លុយទាំងអស់ all-in, អ្នកនៅជុំវិញដែលចាក់ក្រោយមកចាត់ទុកជាpot។អ្នកលេង all-in មិនបានទទួលការភ្នាល់ប្រយោលតែអាចបានប្រាក់ភ្នា់ល់ផ្ទាល់។

Rakeជាអ្វី?
វាគ្រាន់ជា%តិចតួចក្នុងសរុបប្រាក់ភ្នាល់ទេ។

ហេតុអ្វីបៀរបស់ខ្ញុំត្រូបចាញ់ វាប្រហាក់ប្រហែលបៀអ្នកដទៃ?
បើមាន២នាក់លេងមានបៀដូចគ្នា បៀណាមាន្លឹកធំជាងគឺឹឈ្នេះ។

បើមាន២នាក់លេងមានបៀដូចគ្នា បៀណាមាន្លឹកធំជាងគឺឹឈ្នេះ។
បើអ្នករឺអ្នកដទៃឃើញសមាជិកណាប្រើសំដីប្រហើន សូមជូនឱ្យ cam_cs@m88.com.។ គេអាចត្រូវផ្អាករឺមិនអាច Chatទៀតបានឡើយ.

តុលេងលឿនខ្ពស់/ Turbo ជាអ្វី?
តុ turbo អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងមានការសំរេចមិនលើស១០វិនាទីក្នុងការភ្នាល់មួយ។ តុ មានគ្រប់ប្រភេទរបស់ Texas Hold'em និងមានច្រើនកំរិតប្រាក់ buy-inខុសគ្នា។

តើខ្ញុំងាចមើល តែមិនលេងបានទេ?
អ្នកអាចមើលបើបាន download និងបញ្ចូលកម្មវិធី poker។អ្នកអាចមើលហើយមិនចាំបាច់លេង។
4. ការឥតគិតថ្លៃ
តើខ្ញុំអាចចូលរួមដោយការឥតគិតថ្លៃយ៉ាងណា?
បើមានយើងនឹងផ្ញើដល់អ៊ិម៉ែលរបស់អ្នកដេម្បូអ្នីកអាចដឹងពត៌មានថ្មី។ រឺអ្នកអាចពិនិត្យតាមទំព័រឥតគិតថ្លៃដើម្បី មើលកម្មវិធីបច្ចុប្បន្ន។
5. កក់ប្រាក់និងដកប្រាក់ 
តើប្រភេទប្រាក់ណាដែលខ្ញុំអាចលេងបាន
ប្រាក់ណាក៏បាននៅពែលដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះធ្វើគណនី ល្បែងទាំងអស់ក្នុង poker សុទ្ធតែប្រើដុល្លា ។ប្រាក់ របស់អ្នកនឹងបានបញ្ចូនទៅបន្ទប់ poker ជាដុល្លាតាមអត្រាកំណត់។

តើមានរូបភាពភ្នាល់ណាដែលខ្ញុំអាចប្រើ?
មានបញ្ជីគ្រប់គ្រាន់នៃរូបភាបក្នុងការភ្នាល់។ .

តើនឹងមានការកំហិតដែរទេ ក្នុងការលេងបៀពុកគ័រ ប្រសិនបើធ្វើការដាក់ប្រាក់ដោយប្រើCredit Card?
បាទមាន។ អ្នកនឹងមិនអាចចូលរួមលេងបៀពុកគ័របានទេ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ credit card សំរាប់ការដាក់ប្រាក់។

តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីខ្ញុំអាចដកលុយរបស់ខ្លួនចេញ?
មានបញ្ជីគ្រប់គ្រាន់នៃរូបភាបក្នុងការភ្នាល់។ .

តើខ្ញុំអាចពិនិត្យដែលនៅសល់នៅគណនីនៅឯណា។
ចំនួនដែលនៅសល់បានបង្ហាញនៅចំនុច Cashier. ។
6. បច្ចេកទេស
ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចដាក់ ដើម្បីដើក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំ?
បញ្ហោនះដោយសារ firewall រឺ Softwareប្រឆាំងនឹងវីរូស។បើអ្នកធ្វើការក្នុងបរស្ថិនាប្រើកំព្យូទ័រ។អ្នកត្រូវមានការអនុញ្ញតរបស់ខាងគ្រប់គ្រេង

 1. បើក Norton Internet Security
 2. ជ្រើសរើស Personal Firewall
 3. ចុច Configure
 4. ចុច Programs
 5. ចុច Add
 6. បើកកម្មវិធី\MicroGaming\Poker\M88MPP នឹងជ្រើសរើស file Client.
 7. ចុច Open.
 8. ចុច Open.
 9. ចុច Okពេលដែលរបាំង Program Control បង្ហាញ។
ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចចូល M88 Poker?
បើការចូលរបសលអ្នកមិនជោគជ័យ។ពិនិត្យពត៌មានទាំអស់ហេរូនៅ និងធ្វើឡើងវិញ។បើមិនបានសូមទាក់ទង តាមcam_cs@m88.com

បើ Download ធ្វើមិនបានចប់ ខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណា?
The following instructions detail how to download and install the software:
 1. ដើម្បី Download ចុច ន៉ៅទីនេះ ហ៉ើយចុច Download។here and click on the download button.
 2. ជ្រើសរើស ៉ Save ត៉ាមធម្មតា file នឹងមានឈ្មោះ ៉ Setup Poker ៉។
 3. ជ្រើសរើស ៉ Desktop ធ៉្វើជាអស័យដ្ឋានអ្នកចង់ទុកហើយចុច ៉ Save ៉ ។
 4. File ទុកនឹងចាប់ផ្តើមដើរហើយនឹងបញ្ចប់ក្នុងប៉ុន្មាននាទី។
 5. ក្រោយពេល Download ចុច ៉ Open ក៉្នុទ្វារដែលបានបើកនោះ។ File បង្កើត Poker នឹងបានDownload។ ពេល វេលោផ្អែកទៅនឹងល្បឿនអ៊ីធើណែតរបស់អ្នក។
 6. អ្នកអាចជ្រើររើសក្នុងកំព្យូទ័រកន្លែងដែលអ្នកចង់បញ្ចូលកម្មវិធី Poker។ អ្នកគួរតែរក្សារូបភាពធម្មតា នឹងងាយស្រួលចុច ៉ Install ៉។
 7. បន្តទៀតចុច ៉ I Agree ៉ ក្នុង Licenseហើយភាគមួយទៀតក្នុង Fileនឹងបានធ្វើ។
M88 Pokerឥឡូវបានសំរេចរង់ចាំអ្នកលេង។

No comments:

Post a Comment